Ydych chi'n cynllunio gwneud addasiadau i'ch cartref?

Os felly, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar gyfer caniatâd.

Mae hyn er mwyn i ni fedru sicrhau fod ein cartrefi'n parhau'n ddiogel ac yn addas i breswylwyr cyfredol a'r dyfodol fyw ynddynt. Byddwn yn ystyried pob cais i wneud addasiadau ac ni fyddwn yn atal caniatâd yn afresymol.

Gall fod angen i syrfëwr ymweld â chi i archwilio eich cartref cyn y byddwn yn rhoi caniatâd.

Yn dibynnu ar faint y gwaith, gall fod angen i chi hefyd gael caniatâd cynllunio neu gymeradwyaeth rheoli adeiladu gan Gyngor Dinas Casnewydd. Bydd angen i chi anfon copïau o'r caniatâd yma atom cyn i chi ddechrau gwaith.

Os ydych yn lesddeiliad, gall fod hefyd angen i chi geisio cymeradwyaeth gan eich benthycydd morgeisiau.

Ar gyfer beth ydw i angen caniatâd?

  • Newid ffenestri/drysau
  • Newid ceginau/ystafelloedd ymolchi
  • Codi erialau/dysglau lloeren
  • Newid cynllun eiddo (er enghraifft, tynnu waliau i lawr)
  • Gwaith trydan newydd
  • Newid systemau gwresogi
  • Trawsnewid atig
  • Codi cyntedd
  • Gosod dreif
  • Newid cynllun eich gardd

  Nid yw'r rhestr hon yn cynnwys popeth.

  Os ydych yn ansicr, anfonwch fanylion atom a byddwn yn gadael i chi wybod os oes angen caniatâd ai peidio. Os gwneir unrhyw waith heb ganiatâd gall fod yn rhaid i chi ddychwelyd yr eiddo i'w gyflwr gwreiddiol. Fel arall byddem yn gwneud y gwaith a chodi tâl arnoch.

  Mae gennych chwe mis ar ôl i chi roi caniatâd i ddechrau'r gwaith. Unwaith y bydd y gwaith wedi'i orffen, bydd angen i chi roi copïau i ni o unrhyw ganiatâd arall a gawsoch, er enghraifft ganiatâd cynllunio a rheoli adeiladu. Byddwn hefyd angen gweld copi o unrhyw dystysgrif am waith trydanol, nwy a gosod ffenestri.

  Llenwch ffurflen ar-lein os oes gennych unrhyw gwestiynau.

  Gallwch hefyd gyflwyno ffurflen gais am addasiadau.

Was this page helpful?

Ie
Na