Navigate Up
Sign In
x close
Get in touch

General Enquiries

Phone:01633 381111
Email:enquiries@newportcityhomes.com

Write to us...

Newport City Homes
Nexus House, Mission Court,
Newport, NP20 2DW.

Opening hours

Monday - Thursday9.00am - 5.00pm
Friday9.00am - 4.30pm
Saturday & SundayClosed

Give us feedback...

Suggestions
Complaints
Newport City Homes : About Us : Cyfieithu a Thrawsgrifio
Find information
​Cyfieithu a Thrawsgrifio
 • Eich Adborth
  Rydym yn gwerthfawrogi cael eich sylwadau am ein gwasanaethau.  Efallai yr hoffech roi awgrym, canmoliaeth neu gŵyn am y gwasanaeth a gawsoch.
 • Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau rhagorol i’n preswylwyr, ond rydym yn cydnabod na fyddwn ni’n taro deuddeg bob amser.  Pan na fydd ein gwasanaethau cystal â’r disgwyl, yn eich barn chi, rydym yn dymuno cael gwybod am hynny er mwyn inni allu cywiro’r mater.
   
  Mae hefyd yn bwysig ichi roi gwybod inni pan fyddwch chi wedi cael gwasanaeth da er mwyn inni allu rhoi eich sylwadau i’r unigolyn neu’r tîm dan sylw.
 • Byddwch cystal â neilltuo munud neu ddwy i roi sylwadau, gan ein bod yn dymuno cael eich sylwadau barn.
 • Gallwch glicio man hyn i lawrlwytho copi o’n ffurflen adborth neu gallwch lanw ein Ffurflen Adborth ar-lein.
   
  Y Cynllun Iaith Gymraeg
  Rydym bellach wedi cyhoeddi ein Cynllun Iaith Gymraeg, o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993. Mae’r cynllun yn dweud yn union sut y byddwn yn darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.

 • Mae’r cynllun ar gael i’w weld man hyn ac os hoffech gael copi argraffedig ohono, byddwch cystal â ffonio Lorraine Moses ar 01633 227645.
 • Rydym yn gweithio ledled y Ddinas, ac felly rydym yn sylweddoli bod gan ein preswylwyr anghenion a gofynion amrywiol.  Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod ein gwybodaeth a’n gwasanaethau o fewn cyrraedd ac ar gael i bawb.
   
  Ein hymrwymiad i gyfathrebu’n effeithiol
   
  Rydym wedi ymrwymo i gyfathrebu â’n trigolion mewn ffordd sy’n addas ar gyfer eu hanghenion a gallwn ddarparu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd er mwyn bodloni’r anghenion hynny, megis:
 •  
 • Eich cynorthwyo i ddeall gohebiaeth a dogfennau pwysig sy’n cael eu hanfon atoch, a’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig
 •  
 • Sicrhau bod holl breswylwyr yr NCH yn cael cyfle i gymryd rhan a chynorthwyo i wneud penderfyniadau ynghylch sut mae’r NCH yn cynnal ac yn rheoli ei wasanaethau eich galluogi i gyfathrebu â ni yn eich dewis iaith os taw hynny yw’ch dymuniad.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfieithu am ddim trwy gyfrwng Language Line, ar gyfer y trigolion hynny nad ydynt yn gallu siarad Saesneg.  Mae Language Line yn ein galluogi i ddarparu dehonglydd/cyfieithydd ar y pryd, ar y ffôn neu wyneb yn wyneb.
 
Os gwneir cais amdanynt, mae dogfennau allweddol ar gael yn ddwyieithog a gallwn ni hefyd ddarparu, ar gais, wybodaeth mewn print bras, Braille neu dâp sain.  Sylwer: gall hyn gymryd hyd at 28 diwrnod o ddyddiad y cais.

Ac os bydd angen gallwn ni ddarparu gwasanaethu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer pobl fyddar.

Os bydd angen dehonglydd/cyfieithydd arnoch neu wybodaeth mewn print bras, Braille neu ar ffurf tapiau sain, mae croeso ichi gysylltu â ni.