Navigate Up
Sign In
x close
Get in touch

General Enquiries

Phone:01633 381111
Email:enquiries@newportcityhomes.com

Write to us...

Newport City Homes
Nexus House, Mission Court,
Newport, NP20 2DW.

Opening hours

Monday - Thursday9.00am - 5.00pm
Friday9.00am - 4.30pm
Saturday & SundayClosed

Give us feedback...

Suggestions
Complaints
Newport City Homes : About Us : Gweithdrefn cwynion
Find information
Gweithdrefn cwynion

Mae tri cham i’n trefn gwyno – man cychwyn pob cwyn yw’r cam cyntaf.

Cam Un

Bydd eich cwyn yn cael ei rhoi i’n Swyddog Perfformiad a Monitro a fydd yn gwneud hyn: • Cofnodi manylion y gwyn • Ceisio datrys y broblem ar unwaith Os na allwn ddatrys y gwyn ar unwaith byddwn yn gadael ichi wybod ein bod wedi derbyn eich cwyn, o fewn tri diwrnod gwaith. Unwaith y byddwn ni wedi ymchwilio i’ch cwyn, byddwn yn ysgrifennu atoch er mwyn rhoi gwybod ichi beth yw’r canlyniad a dweud wrthych pa gamau y bwriadwn eu cymryd er mwyn datrys y mater. Fe wnawn hyn cyn gynted ag y bod modd; fodd bynnag byddwn yn ceisio rhoi ichi ymateb llawn, mewn ysgrifen, o fewn 28 diwrnod.

Cam Dau – Yr Adolygiad

Os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb a gewch, bydd rhaid ichi roi gwybod inni. Bydd eich pryderon yn cael eu hadolygu gan y Cyfarwyddwr priodol ac fe gewch ymateb o fewn 21 diwrnod calendr.

Cam Tri – Yr Apêl

Os ydych chi’n dal i deimlo’n anfodlon, gallwch wneud cais er mwyn i’r gwyn gael ei rhoi gerbron Panel Apeliadau. Bydd y Panel Apeliadau yn cynnwys o leiaf tri Aelod Bwrdd, a bydd un ohonynt yn Aelod o’r Bwrdd Trigolion. Yna fe drefnir cyfarfod o’r Panel Apeliadau er mwyn clywed eich cwyn ac fe gewch wybod beth yw canlyniad y cyfarfod hwn.

Os byddwch chi’n dal i deimlo’n anfodlon

Os byddwch chi’n dal i deimlo’n anfodlon ar benderfyniad y Panel Apeliadau gallwch gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Gwasanaeth annibynnol, cydgyfrinachol, rhad ac am ddim yw hwn. Nid yw’n debygol y bydd yr Ombwdsmon yn ymdrin â chwyn sydd heb gael ei chyflwyno’n gyntaf i Gartrefi Dinas Casnewydd.

Manylion cysylltu:
Ombwdsmon Gwasanaethau
Cyhoeddus Cymru, 1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed, ?CF35 5LJ
Ffôn: (01656) 641150? Ffacs: (01656) 641199
Ebost: ask@ombudsman-wales.org.uk